ZRAKOPLOVNI KLUB BJELOVAR    
 

** Povratak na Početnu

Podaci o aerodromu Brezovac

 1. Opće odredbe

  Zračno pristanište "Brezovac" namijenjeno je za prihvat i otpremu zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 2300 kg kojima se obavlja posebni zračni promet ili se koriste za školovanje letačkog osoblja. Operator zračnog pristaništa "Brezovac" je Zrakoplovni klub "Bjelovar" iz Bjelovara s adresom Brezovac bb, 43000 Bjelovar, broj telefona / faxa: 043/885-222 Odgovorne osobe operatora zračnog pristaništa su zadužene za provedbu postupaka iz ovog Priručnika (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba). Predsjednik Zrakoplovnog kluba "Bjelovar" u pisanom obliku određuje raspored rada odgovornih osoba na zračnom pristaništu. Zračno pristanište "Brezovac" nalazi se na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

 2. Podaci o položaju aerodroma

  Zračno pristanište "Brezovac" nalazi se 3 km južno od centra grada Bjelovara između naselja Brezovac i Pavljani, na nadmorskoj visini 131,5m (431 ft). Zračno pristanište "Brezovac" nalazi se u prostoru poljoprivrednih površina i u tom prostoru nema nikakvih prepreka (dalekovoda, građevina i sl.). Sa sjeverne strane prolazi nasuta poljska cesta koja je odvojena od zračnog pristaništa odvodnim kanalom. Manevarska površina zračnog pristaništa je travnata, koja se održava košenjem, valjanjem i ravnanjem, a cijeli teren je dreniran, tako da na istom ne leži voda i za najvećih oborina, pa je najveći dio godine upotrebljiv za korištenje.

  1. Meteorološki minimum

   Na zračnom pristaništu "Brezovac" dozvoljeno je letenje u VMC uvjetima, a primjenjuju se meteorološki minimumi;
   - za VFR letove prema Pravilniku o letenju zrakoplova ("Narodne novine", br. 75/06), članak 53. Dodatak 6., za klasu zračnog prostora "G" (1500 m horizontalna vidljivost, stalna vidljivost površine, ulazak u oblake nije dozvoljen).
  2. Zona aerodromskog prostora (ATZ)

   Zona aerodromskog prostora (ATZ) je zračni prostor unutar kruga R=2.5 NM sa središtem u referentnoj točci zračnog pristaništa do visine 1000 ft AGL (above ground level)
  3. Podešavanje visinomjera

   Visinomjer je podešen na QNH vrijednost Zračne luke Zagreb.
  4. Organizacija letenja i ograničenja

   Letenje u zoni aerodromskog prometa zračnog pristaništa "Brezovac", letenje izvan zone aerodromskog prometa, te letenje u kontroliranom zračnom prostoru obavlja se u skladu s člankom 81. Pravilnika o letenju zrakoplova. Obveza pilota je da bude upoznat s važećim NOTAM-om prije nego započne let u skladu s člankom 6., a u svezi članka 4. i 5. Pravilnika o letenju zrakoplova te otvoriti i zatvoriti plan leta u skladu s člankom 79. i 80. Pravilnika o letenju zrakoplova.
   Budući da se zračno pristanište "Brezovac" nalazi u klasi "G" zračnog prostora radio veza nije obavezna. Na zračnom pristaništu "Brezovac" nije predviđeno pružanje aerodromskih letnih informacija, već je obveza pilota postupanje u skladu s člankom 39. Pravilnika o letenju zrakoplova. - VFR postupci sastavni su dio ovog Priručnika kao dodatak A
  5. Vrijeme otvorenosti zračnog pristaništa "Brezovac"

   Za dolazak/odlazak zrakoplova na/sa zračnog pristaništa "Brezovac" potrebna je najava 24 sata ranije odgovornoj osobi na broj mobitela 098/323-766, te dobivanje odobrenja od istog za prihvaćanje/odlazak.
 3. Podaci o aerodromu koji se dostavljaju HKZP-e poradi objavljivanja u Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)

  • Oblik i veličina uzletno sletne staze (USS)

   USS je travnata, dužine 624,33m, a širine 27m. USS-a obilježena je metalno, aluminijskim oznakama bijele mat boje veličine 100x30 cm. Predpolja USS su u dužini od 50 m, a oznake nisu učvršćene. Obzirom na boju i veličinu oznake USS su vidljive s udaljenosti od 2000 m. Mehanički, usljed sudara s oznakom dolazi do pomicanja ili savijanja iste. Bočni sigurnosni pojasevi širine su 15 m. Na zračnom pristaništu postoji hangar, metalni, cca 330 m2. Na istom se nalazi vjetrulja. Sa sjeverne, južne i zapadne strane hangara nalazi se stajanka.
  • TRUE bearing

   TRUE bearing USS-e je: 026,22o - 206,23o (02-20)
  • Geografske koordinate referentnih točaka staze izražene u WGS 84 sustavu

   THR 03 45°51´29,98˝ N 016°50´02,27˝ E H=126,1 m (414 ft)
   THR 21 45°51´48,12˝ N 016°50´15,06˝ E H=131,5 m (431 ft)
   ARP 45°51´39,05˝ N 016°50´08,67˝ E H=130,7 m (429 ft)

  • Geodetski elaborat sastavni je dio ovog Priručnika kao dodatak B
  • Tablica s podacima koji se objavljuju u AIP RH-AD sastavni je dio ovog Priručnika kao dadatak C

 4. Operativne procedure na aerodromu i sigurnosne mjere

  1. Postupak objavljivanja promjena (NOTAM) svih relevantnih pokazatelja koji se odnose na sigurnost zračnog prometa na aerodromu

   Sve promjene na zračnom pristaništu "Brezovac" odgovorna osoba dužna je osobno ili putem tajnika kluba obavijestiti Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe d.o.o. na obrascu O-ICAOSP (NOTAM 01/6259-314) za informacije sljedećeg sadržaja na način koji slijedi:
   • zatvaranje ili značajnije promjene u radu aerodorma ili USS-e,
   • planirane promjene namjene, kategorije ili planirani radovi većeg opsega,
   • radna vremena nekontroliranih erodroma,
   • pojavljivanje ili otklananje većih neispravnosti ili zapreka na manevarskim površinam,
   • svi ostali slučajevi kada informacija privremenog karaktera ima utjacaj na operacije zrakoplova, te sve privremene značajne promjene permanentnih podataka objavljenih u AIP RH
  2. Postupak za pristup operativnim površinama (Movement area)

   Osobe ili vozila koja ulaze na operativne površine moraju se pridržavati upute odgovorne osobe. ulaz u zračno pristanište "Brezovac" je zaštićen rampom na ulzu u zračno pristanište. Na ovaj način je onemogućen pristup osobama i vozilima bez dozovle odgovorne osobe.
  3. Postupak za slučaj izvanrednog događaja na aerodromu (Emergency plan)

   U slučaju izvanrednog događaja na zračnom pristaništu, a po dobivenij obavijesti poduzeti će se kitne mjere otklananja posljedica istog angažiranjem nadležnih službi Grada Bjelovara, te obavještavanjem nadležnih službi zračnog prometa, kao i zrakoplova koji su eventualno u zraku putem radio veze.
   Po potrebi odgovorna osoba poziva javnu vatrogasnu postrojbu Grada Bjelovara, odnosno za medicinsku pomoć- Dom zdravlja Bjelovar. (suglasnosti sastani dio ovog Priručnika kao dodatak D i D1)
   Operator posjeduje sredstva za pružanje hitne pomoći i ima stručne osobe za pružanje prve pomoći
  4. Postupak u radu spasilačko - vatrogasne službe

   Operator zračnog pristaništa provodi protupožarnu zaštitu na razini I. aerodormske vatrogasne kategorije, a prilikom organiziranja zrakoplovnih priredbi kao i za izvanredne događaje traži se intervencija javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara.
   Zračno pristanište posjeduje izrađen poseban pravilnik o protupožarnij zaštiti koji je sastavni dio ovog Priručnika kao dodatak E.
  5. Postupak kontrole operativnih površina i površina bez zapreka

   Prije izdavanja odobrenja za uporabu USS-e i stajanke odgovorna osoba kontrolira stanje istih, a po potrebi izdaje nalog za košenje trave i ravnanje.
   Odgovorna osoba vodi i potpisuje dnevnik u kojem upisuje stanje USS-e i stajanke, odnosno radove koji su obavljeni. Operator obavezno čuva 5 godina Dnevnik o obavljenoj kontroli.
  6. Postupak za kontrolu horizontalne i vertikalne signalizacije te sustava svjetlosne signalizacije na aerodormu

   Zračno pristanište ima horizontalnu signalizaciju i to metalno aluminijske oznake postavljene na USS-u. Odgovorna osoba održava bojanjem bijelom bojom kako bi bile dobro vidljive.
  7. Postupak za održavanje objekata, opreme i instalacija na aerodormu

   Budući da na zračnom pristaništu postoje montažni objekti hangar, kontejneri i kontrolni toranj iste održava odgovorna osoba operatora (bojanje, pregled instalacija i sl.).
  8. Sigurnosni postupak tijekom izvođenja radova na i oko operativnih površina

   Obavljanje radova na operativnim površinama, dozovoljeno je samo u vrijeme kada se ne odvijaju letačke aktivnosti.
  9. Upravljanje postupcima na stajanci (Apron management)

   Parkiranje zrakoplova na stajanci obavlja pilot, a za vrijeme većih zrakoplovnoh priredbi i školovanja odgovorna osoba.
  10. Upravljanje sigurnošću na stajanci (Apron safety management)

   Nema.
  11. Postupak za kretanje vozila na i okolo operativnih površina

   Zabranjeno je kretanje vozila na i oko operativnih površina bez predhodne dpzvple odgovorne osobe.
  12. Postupak zaštite zrakoplova od ptica i drugih životinja na području aerodroma te popis preme za zaštitu aerodoroma od ptica i drugih životinja

   Nema.
  13. Prepreke

   Preperka u prostoru prilaza USS-i nema. Odgovorna osoba redovito prati i u Dnevnik evidentira stanje prepreka u prostoru prilaza, te poduzima radnje za njihovo otklananje.
  14. Način uklanjanja onesposobljenog zrakoplova s operativnih površina te popis opreme za uklanjanje onesposobljenih zrakoplova Zračno pristanište ne posjeduje opremu za uklanjanje onesposobljenog zrakoplova već u takvom slučaju koristi opremu drugih tvrtki.
  15. Način za sigurno rukovanje, skladištenje i prijevoz opasnih tvari

   Na zračnom pristaništu ne obavlja se skladištenje i prijevoz opasnih tvari. osim skladištenja manjih količina goriva za motorne zmajeve i ultra-lake zrakoplove za koje postoji posebna prostorija, gdje se isto čuva na siguran način i propisano je pravilnikom kluba o protupožarnoj zaštiti.
  16. Postupak u slučaju smanjene vidljivosti

   U slučaju smanjene vidljivosti zračno pristanište se ne koristi za letenje, jer je letenje dozvoljeno samo u VFR uvjetima.
  17. Postupak za zaštitu radara i drugih navigacijskih uređaja na aerodromu

   Nema.
  18. Podaci o Upravi aerodorma i sustavu upravljanja sigurnošću

   1. Uprava aerodroma (shema organizacijske strukture, popis rukovodećeg osoblja)

    Zrakoplovni klub Bjelovar
    Aerodrom "Brezovac" bb, 43000 Bjelovar

    Skupština kluba
    Predsjednik
    Upravni odbor
    Nadzorni odbor
    Disciplinska komisija

    Upravni odbor:
    1. Vladimir Jasek - predsjednik,
    2. Darko Vranešić - tajnik,
    3. Goran Polančec - blagajnik
    4. Marijan Coner - član
    5. Zlatko Navojec - član
    Nadzorni odbor:
    1. Petar Šabić - predsjednik,
    2. Dalibor Vlahović - član,
    3. Milan Pavković - član,
    Disciplinska komisija:
    1. Vesna Vlahović - Predsjednica
    2. Nebojša Subanović - član
    3. Damir Jakopčić - član
    • Predsjednik kluba

     Vladimir Jasek
     Grginac 52c, 43226 V. Trojstvo
     Mob. 098/323 766
     Vladimir Jasek - predsjednik Zrakoplovnog kluba "Bjelovar" od 25. rujna 2000. Završio je srednju školu. Od 1994. posjeduje dozvolu pilota motornog zmaja a od 2014 i instruktora za klasu 2 SRZ te pilota za klasu 1 SRZ. U zrakoplovnom klubu "Bjelovar" je od osnivanja, a obavljao je dužnost tajnika i predsjednika kluba.

    • Tajnik kluba

     Darko Vranešić
     Brezovac bb, 43000 Bjelovar
     Mob. 098/239-155
     Darko Vranešić, tajnik Zrakoplovnog kluba "Bjelovar", po zanimanju ing. poljoprivrede.U klubu je od 1999., ima dozvolu pilota SRZ klase 1 i klase 2 .

    Odlukom upravnog odbora Zrakoplovnog kluba "Bjelovar", broj: 10/05 od 15. veljače 2005., za odgovorne osobe na zračnom pristaništu određuju se Vladimir Jasek i zamjenik Darko Vranešić.

  DODATAK A

  VFR POSTUPCI

  Dolet:
  Ulazna točka za dolaske iz S je Narta i nartanska jezera udaljeno oko 2000 m od AD-a, javiti se na frekvenciju 123,500 Mhz. Ukoliko radio komunikaciju nije moguće uspostaviti, ući u zonu aerodroma, osmotriti na vjetrulji trenutni pravac i intezitet vjetra te se uključiti u istočni školski krug na propisanioj visini za školski krug. Za dolaske iz W je farma Gudovac sa izrazito vidljivin vodotornjem udaljenom oko 2000 m od AD-a. Za dolaske iz N je grad Bjelovar udaljen oko 3000 m od AD-a. Za dolaske iz E je deponija - odlagalište otpada "Doline" udaljeno oko 2000 m od AD-a.
  Odlet:
  Izlazak iz školskog kruga na 1000 ft AMSL na točku nartanska jezera za južnu rutu, javiti se ne frekvenciju FIC zagreb. Pri odlasku prema sjeveru u smjeru grada Bjelovara javiti se na frekvenciji FIC Zagreb.
  Školski krug:
  Za sve zrakoplove koji lete u školskom krugu krug je istočni tj. kad polijeću u pravcu Bjelovara krug je desni, a visina u školskom krugu je 1000 ft AMSL. Pri polijetanju u pravcu nartanskih jezera školski krug je ljevi.Visina u krugu je 1000 ft AMSL. Prepreka u školskom krugu nema.
  Ostale napomene:
  Prije polijetanja obavezno se informirati pregledom važećih NOTAM-a (posebno zbog moguće aktivacije područja s ograničenjem letenja).


Web Stranica ZK Bjelovar
created by M.Pavković, zkbjelovar@gmail.com
ZK Bjelovar, ZK Bjelovar

Sva prava pridržana